Aktuálne k ochrane viniča

18. júla 2008

Počasie v tomto roku nám robí nemalé starosti. Veľmi pozorne sledujme stav chorôb a ochranu viniča prispôsobujme, najmä intervaly medzi postrekmi.

Peronospóra

Peronospóra

Výskyty sú takmer na každej lokalite a ďalšie šírenie sa javí najmä na listoch a zálistkoch. Na šupke bobúľ už miznú dýchacie otvory - lenticely, preto priama infekcia bobúľ už nebude. Môže sa však infikovať strapina a v mieste nasadenia bobúľ na strapinu infekcia prenikne aj do bobúľ. Terajšie ochladenie s občasnými zrážkami, s vysokou vzdušnou vlhkosťou, môže vytvárať podmienky pre infekciu a infekčné periódy, vrátane hromadnej tvorby sporangií. Preto ochranu riaďme veľmi obozretne najmä podľa prognózy a signalizácie (GALATI Vitis), so zohľadnením výskytu choroby - dôležité je časté a dôkladné pozorovanie vinohradu. Už náznak šírenia choroby, teda keď účinok predchádzajúceho postreku doznieva, treba urobiť ďalšie ošetrenie, najlepší bude intenzívny prípravok. Dôležité je dbať na dĺžku účinnosti použitých prípravkov

Súvisiace články:

Vo vinohradoch, kde bol zistený výskyt peronospóry, a očakávajú sa ďalšie zrážky, ešte stále je odôvodnené použiť intenzívny, kombinovaný fungicíd (Galben F, Melody Combi 43,5 WP, Aliette Bordeaux, Forum FP, Quadris max, Cabrio Top, Eclair 49 WG, typ Ridomil, Mikal M, Curzate GOLD, Tanos 50 WG), ktorý sčasti zaistí preventívnu ochranu, a aj ochranu pre nové prírastky výhonkov, listov. Vhodné je uprednostniť prípravky, ktoré obsahujú ftalimid, t.j. účinnú látku folpet, ktorý preventívne chráni vinič pred peronospórou, spevňuje pletivá viniča, zvyšuje odolnosť proti múčnatke a obmedzuje výskyt bielej hniloby i botrytídy. Ftalimid je šetrný k populácii dravého roztoča Typhlodromus pyri. Pokiaľ by sme ochranu plne nezvládali a peronospóra by sa rozšírila, bude vhodné vybrať si prípravky, ktoré by mali mať aj kuratívny účinok (Melody Combi 43,5 WP, typ Ridomil, Curzate GOLD, Tanos 50 WG). Nezabúdať na dodržiavanie opatrení na oddialenie vzniku rezistencie.

Súvisiace články:

Múčnatka

Múčnatka

Predchádzajúce obdobie s vyššími teplotami bolo priaznivé pre vývoj múčnatky. Prechodne chladnejšie počasie s občasnými zrážkami dočasne pribrzdilo jej vývoj, ale vysoká vlhkosť vzduchu, oteplenie by mohlo opäť urýchliť vývoj choroby. Ochranu treba robiť podľa zhodnotenia skutočného ohrozenia vinohradu: príznaky, dispozícia, poloha vinohradu, náchylnosť odrody a pod. Z ochranných prostriedkov vhodné sú strobiluríny a ich kombinácie (Quadris Max, Zato 50 WG, Cabrio Top, Collis, Eclair 49 WG, či Discus), ktoré súčasne obmedzujú výskyty pôvodcu rôznych druhov hnilôb na hrozne, ako napr. botrytis, biela hniloba a iné. Pri výskytoch príznakov múčnatky, vhodné je použiť prípravky Falcon 460 EC, IQ-Crystal. Vo vinohradoch so slabším ohrozením môžeme použiť DMI fungicídy (Bumper 25 EC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC, Domark 10 EC, Horizon 250 EW, Ornament 250 EW), alebo spojiť ochranu širokospektrálnym prípravkom Shavit F 71,5 WP, alebo prípravkami na báze elementárnej síry (Kumulus WG, Thiovit JET, Sulikol K), prípadne dinitrifenylovým prípravkom Karathane LC. (Pozor na obmedzenia v IP!). Vo vinohradoch, kde sú významné výskyty múčnatky, možno použiť prípravky, ktoré pôsobia eradikatívne - Falcon 460 EC, alebo Karathane LC, a to dve ošetrenia za sebou v skrátenom intervale (Falcon 460 EC v intervale 5-7 dní, Karathane LC v intervale 3-4 dní). Karathane LC v systéme IP možno použiť iba 1x za vegetáciu (SK), 2x v CZ. Podobne ako pri Peronospóre, aj pri protimúčnatkových prípravkoch dbajme na to, aby sme sa vyhli vzniku rezistencie na použitý prípravok.

Súvisiace články:

Pleseň sivá - botrytída a ďalšie hniloby hrozna

Pleseň sivá - botrytída

Teraz prebiehajúce meteorologické podmienky sú vhodné pre vývoj hnilobných patogénov, miestami aj pre tzv. ranových patogénov, ako je biela hniloba. Vo fenofáze pred uzatváraním strapcov preto robíme výber prípravkov, ktoré sú účinné aj proti týmto patogénom, t.j. tie, ktoré obsahujú aj účinnú látku strobilurín, či folpet (Folpan 80 WDG, Galben F, Melody Combi 43,5 WP, Forum FP, Quadris Max, Cabrio Top, Eclair 49 WG, Zato 50 WG, Discus, Shavit F 71,5 WP). Odporúčam ochranu proti hubovým patogénom na hrozne riešiť komplexne s uváženým plánovaním, kde zohľadníme podmienky (prognóza a signalizácia GALATI Vitis), a ciele, ktoré máme s hroznom na danej parcele - či mienime použiť skorý zber (skoršie odrody, alebo zber na vína v kategórii stolových vín), alebo mienime dopestovať hrozno na výrobu vín akostných, či akostných s prívlastkom. V tom prípade výnimočne precízne ošetrujeme vybrané parcely, kde mienime hrozno ponechať na výbery z bobúľ, cibébové výbery, slamové víno či dokonca ľadový zber. Teda ochranu odstupňujeme - v prvom prípade (pri skorých zberoch) bude špeciálna protihnilobná ochrana minimálna, ale čím ďalej mienime ponechať hrozno na kroch, tým uváženejšie pristupujme k protihnilobnej ochrane.

Súvisiaci článok: Zdravotný stav dozrievajúceho, zrelého a "prezretého" hrozna - hniloby a iné

Obaľovače

Vrcholí let druhej generácie obaľovačov, treba sledovať naďalej nálety, kontrolovať každý feromónový lapač. Teraz, v tomto období, už nie je vhodné po prvýkrát použiť regulátory rastu a rozmnožovania členovcov (Dimilin 48 SC, Nomolt 15 SC), pretože už prebehlo obdobie masového kladenia vajíčok. Biologické prípravky Biobit XL a Biobit WP aplikujeme 3-5 dní po maxime letu, tiež prípravok Spintor. Ďalšie povolené prípravky (IP) možno použiť 8-10 dní po maxime letovej krivky (Steward, Calypso 480 SC, Integro). Opakovaný postrek proti druhej generácii obaľovačov robíme len výnimočne na lokalitách s pravidelným významným výskytom a škodlivosťou obaľovačov. Opakovaný postrek robíme v intervale 10-12 (14) dní.

Stolbur

Stolbur na viniči

Už sú výskyty jasne identifikovateľné najmä u červených odrôd, ale aj na bielych odrodách. Preto venujme patričnú pozornosť a čas na vyznačenie krov s príznakmi, aby sme mohli veľmi svedomite a plánovite pristúpiť k súboru zložitých opatrení na postuné obmedzenie až elimináciu tejto veľmi nebezpečnej choroby.

Súvisiaci článok: Stolbur v našich vinohradoch
Táto stránka vyzerá oveľa krajšie v prehliadači, ktorý podporuje web štandardy, ale je čitateľná v akomkoľvek prehliadači, či internetovom zariadeni.